Do góry

Regulamin usługi

Regulamin Usługi „#Fanaberia.com.pl”

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Usługa „#Fanaberia.com.pl” (dalej jako „Usługa”) udostępniana jest przez:
  Hubert Różycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HUBERT RÓŻYCKI PHPiU „MEBLE RÓŻYCCY”, ul. Opoczyńska nr 31, 97-330 Sulejów, NIP: 7712366267, REGON: 101101013, adres poczty elektronicznej: sklep@fanaberia.com.pl, adres do doręczeń: ul. Opoczyńska nr 31, 97-330 Sulejów (dalej jako „Sklep Fanaberia”).
 2. Usługa umożliwia użytkownikowi Usługi (dalej jako „Użytkownik”) przesyłanie za pomocą formularza zgłoszeniowego (dalej jako „Formularz zgłoszeniowy”) dostępnego na stronie internetowej Sklepu Fanaberia, zdjęcia zawierającego zakupiony produkt lub produkty ze Sklepu Fanaberia (dalej jako „Zdjęcie”) w celu jego opublikowania na Fanpage Sklepu Fanaberia – na profilu prowadzonym w ramach internetowego serwisu społecznościowego Facebook (www.facebook.com) oraz na profilu prowadzonym w ramach internetowego serwisu społecznościowego Instagram (www.instagram.com), a także na stronie internetowej Sklepu Fanaberia (www.fanaberia.com.pl) zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Zdjęcia mogą być udostępniane wyłącznie zgodnie z aktualnymi funkcjonalnościami dostępnymi w Usłudze.
 3. Skorzystanie przez Użytkownika z Usługi wymaga uzupełnienia Formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem internetowym: www.fanaberia.com.pl poprzez podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych Użytkownika: imię, adres e-mail, numer telefonu (o ile numer telefonu zostanie podany), swój wizerunek (o ile jest umieszczony na Zdjęciu) oraz na publikację i wykorzystanie swojego wizerunku (o ile jest umieszczone na Zdjęciu) na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Zdjęcie załączane w ramach Formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Sklepu Fanaberia, musi spełniać następujące wymagania:
  • jego treść musi przedstawiać produkt lub produkty zakupione w sklepie internetowym Sklepu Fanaberia dostępnym pod adresem: www.fanaberia.com.pl;
  • autorem zdjęcia przesłanego do Sklepu Fanaberia za pomocą Usługi jest Użytkownik;
  • plik powinien być zapisany w formacie JPG;
  • zdjęcie nie może zawierać wizerunku osób trzecich, tj. innych niż Użytkownik, osoba dokonująca zgłoszenia.
 5. Każdy Użytkownik może skorzystać z Usługi wielokrotnie i wysłać dowolną liczbę Zdjęć.
 6. Przesłanie Zdjęcia za pomocą Formularza zgłoszeniowego oraz spełnienie innych warunków określonych powyżej oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 7. Użytkownik, który przesyła do Sklepu Fanaberia Zdjęcie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej poprzez odznaczenie pola wyboru w Sklepie Internetowym.


§2. Zdjęcia przesyłane przez Użytkownika

 1. Przesyłając zdjęcie w ramach Usługi Sklepu Fanaberia, Użytkownik oświadcza, że:
  • ma pełne prawo do dysponowania Zdjęciem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej oraz zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunków (o ile są umieszczone na Zdjęciu) i innych dóbr chronionych prawami osobistymi osób trzecich w nich zawartych, w zakresie niezbędnym do udzielenia Sklepowi Fanaberia zezwolenia na korzystanie ze Zdjęcia zgodnie z Regulaminem, lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze Zdjęcia (licencja) obejmujące w szczególności prawo do korzystania ze Zdjęcia przez Sklep Fanaberia zgodnie z Regulaminem;
  • osoby utrwalone na Zdjęciu przesłanym przez Użytkownika, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku przez Sklep Fanaberia, w szczególności w sieci Internet, zgodnie z Regulaminem;
  • Zdjęcia oraz ich wykorzystywane nie naruszają ani nie naruszą obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, ani praw osób trzecich, w tym nie naruszają cudzych praw wyłącznych (np. praw autorskich, praw do znaków), nie naruszają dóbr osobistych (np. nie obrażają innych osób, nie naruszają ich prywatności), nie naruszają praw do wizerunku;
  • Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ust. a, b i c powyżej, na każde żądanie Sklepu Fanaberia.
 2. Użytkownik przesyłając Zdjęcie do Sklepu Fanaberia ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte na nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w związku z tym Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód i zwrotu kosztów związanych z nieprawdziwością oświadczeń Użytkownika, w tym w szczególności szkód i kosztów związanych z roszczeniami osób trzecich o naruszenie praw do Zdjęć przesłanych przez Użytkownika a skierowanych przeciwko Sklepowi Fanaberia lub osobom korzystającym ze Zdjęć na zgodą Sklepu Fanaberia.W przypadku skierowania przez jakąkolwiek osobę trzecią roszczeń względem Sklepu Fanaberia w związku z naruszeniem praw autorskich tejże osoby trzeciej, Użytkownik zobowiązuje się wstąpić w miejsce Sklepu Fanaberia do każdego postępowania toczącego się w związku z takim roszczeniem, a jeśli okaże się to niemożliwe, zobowiązuje się przystąpić od niego po stronie Sklepu Fanaberia jako interwenient uboczny. Użytkownik zwróci Sklepowi Fanaberia wszelkie wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego oraz koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

  W przypadku wystąpienia z roszczeniami, o których mowa powyżej Sklep Fanaberia obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Użytkownika na podane przez Użytkownika dane kontaktowe i wezwać go do udziału w sprawie.

 3. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu przesyłanie Zdjęć zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Administratora sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych Zdjęć w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 5. Sklep Fanaberia jest uprawniony do decydowania o publikacji lub niepublikacji nadesłanego Zdjęcia bez konieczności uzasadnienia, a także do wprowadzenia ograniczenia ilości plików przesłanych przez Użytkownika.


§3. Licencja

 1. Przesyłając Zdjęcie w ramach Usługi Sklepu Fanaberia, Użytkownik udziela Sklepowi Fanaberia nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie ze Zdjęcia, z prawem do sublicencji, z uwzględnieniem charakteru sieci Internet, w tym do publikacji Zdjęcia Użytkownika na serwisach internetowych Sklepu Fanaberia, w szczególności na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.fanaberia.com.pl, a także na serwisach społecznościowych Instagram (www.instagram.com) i Facebook (www.facebook.com), w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Sklep Fanaberia oraz na korzystanie ze Zdjęcia na wszystkich znanych w chwili przesłania polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na:
  • utrwalanie, zwielokrotnienie Zdjęcia poprzez znaną w dacie zawarcia Umowy techniką tradycyjną lub elektroniczną;
  • rozpowszechnianie, wprowadzanie Zdjęcia do obrotu w sieci Internet, w tym sieci komunikacji indywidualnej (m.in. na stronie internetowej sklepu internetowego www.fanaberia.com.pl, serwisach społecznościowych typu: www.facebook.com, www.instagram.com), w tym również w formie mailingu oraz newsletteru,
  • wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały oraz sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów;
  • oddawanie Zdjęcia osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, w szczególności najem, dzierżawę lub przez udzielanie licencji na korzystanie ze Zdjęcia lub ich kopii z ograniczeniami wynikającymi z niniejszej licencji,
  • wykonywania autorskich praw zależnych do Zdjęć (w tym opracowań) bez zgody lub zezwolenia Użytkownika.
  • obróbki cyfrowej w celu dostosowania Zdjęcia do wymogów portali internetowych wykorzystywanych przez Sklep Fanaberia;
  • wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Sklepu Fanaberia, jego produktów; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych utrwaleń zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu;
  • nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika utrwalonego na Zdjęciu nadesłanym przez Użytkownika (o ile jest tam umieszczony);


§4. Wizerunek

 1. Użytkownik, który zdecyduje się na zamieszczenie na Zdjęciu swojej podobizny („Wizerunek”) korzystając z Usługi Sklepu Fanaberia udziela Sklepowi Fanaberia, na czas nieograniczony, nieodpłatnie, zgody na rozpowszechnianie na nieograniczonym terytorium jego Wizerunku uwiecznionego na Zdjęciu, z uwzględnieniem charakteru sieci Internet.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego Wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie, zwielokrotnienie Wizerunku poprzez znaną w dacie zawarcia Umowy techniką tradycyjną lub elektroniczną;
  • rozpowszechnianie, wprowadzanie Wizerunku do obrotu w sieci Internet, w tym sieci komunikacji indywidualnej (m.in. na stronie internetowej sklepu internetowego www.fanaberia.com.pl, serwisach społecznościowych typu: www.facebook.com, www.instagram.com), w tym również w formie mailingu oraz newsletteru,
  • oddawanie Wizerunku osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, w szczególności najem, dzierżawę lub przez udzielanie licencji na korzystanie z Wizerunku lub jego kopii,
  • wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Sklepu Fanaberia, jego produktów; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych utrwaleń zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
  • wykonywania autorskich praw zależnych do Zdjęć (w tym opracowań) bez zgody lub zezwolenia Użytkownika, na których uwieczniono Wizerunek Użytkownika. Zmiany dokonane przez Sklep Fanaberia w żadnym wypadku nie mogą wpłynąć na takie zmiany w Wizerunku, które mogą zostać odebrane przez zewnętrznego odbiorcę jako zmiany karykaturalne. Zmiany te nie mogą też w żadnym wypadku naruszyć dóbr osobistych Użytkownika.


§5. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator.
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Sklep Fanaberia informuje, że Administratorem danych osobowych ujawnionych w ramach korzystania z Usługi jest HUBERT RÓŻYCKI PHPiU „MEBLE RÓŻYCCY”, ul. Opoczyńska nr 31, 97-330 Sulejów, NIP: 7712366267, REGON: 101101013, adres poczty elektronicznej: sklep@fanaberia.com.pl, adres do doręczeń: ul. Opoczyńska nr 31, 97-330 Sulejów.
 2. Zakres i cel przetwarzania danych.
  Korzystanie z Usługi Sklepu Fanaberia wymaga przekazania danych kontaktowych, tj. imię, adres e-mail oraz dobrowolnie numer telefonu. Osoba przesyłająca Zdjęcie wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Administratora na podany podczas wypełniania Formularza zgłoszeniowego adres e-mail oraz numer telefonu (o ile numer telefonu został podany).Informacje podane przez Użytkownika w Formularzu zgłoszeniowym są przez Administratora wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z osobami przesyłającymi Zdjęcia. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu związanym ze świadczeniem Usługi, którymi mogą być imię Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu (o ile numer telefonu został podany) oraz wizerunek Użytkownika (o ile jest umieszczony na Zdjęciu).Dane Użytkownika mogą być przetwarzane dla celów rozpatrzenia reklamacji Użytkownika, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dla celów statystycznych i archiwalnych, a także dla celów rozliczenia się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów świadczenia na jego rzecz Usługi i publikacji jego Zdjęcia przez Sklep Fanaberia jest zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażona w treści Formularza zgłoszeniowego oraz prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na wykonaniu świadczenia wskazanego w niniejszym Regulaminie.
 4. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wymaganych do przesłania Zdjęcia uniemożliwi poprawne przekazanie Zdjęcia do Sklepu Fanaberia i skorzystanie z Usługi.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo, a także w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres: HUBERT RÓŻYCKI PHPiU „MEBLE RÓŻYCCY”, ul. Opoczyńska nr 31, 97-330 Sulejów. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez niego w polach oznaczonych „Twoje imię”, „Adres e-mail”, „Telefon” mogą zostać wykorzystane przez Sklep Fanaberia jedynie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Dane osobowe Użytkownika wprowadzone w polach oznaczonych „Twoje imię” mogą zostać wykorzystane przez Sklep Fanaberia do oznaczenia autorstwa Zdjęcia, a tym samym upublicznione.
 8. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 9. W celu prawidłowej realizacji Usługi dane osobowe Użytkowników mogą zostać powierzone do przetwarzania lub udostępnione podmiotom związanym ze Sklepem Fanaberia odpowiednią umową, w celach takich samych, w jakich były zbierane, tj. kontakt z Użytkownikiem oraz w celu zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami Użytkowników lub osób trzecich, rozpoznania reklamacji oraz wypełnienia obowiązku prawnego. Dane Osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep Fanaberia oraz powiązanych zagadnień, w tym dotyczących plików cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, dostępnej na stronie internetowej Sklepu Fanaberia pod adresem www.fanaberia.com.pl


§6. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z możliwości przekazywania Sklepowi Fanaberia Zdjęć za pośrednictwem Usługi, pisemnie na adres HUBERT RÓŻYCKI PHPiU „MEBLE RÓŻYCCY”, ul. Opoczyńska nr 31, 97-330 Sulejów lub w drodze wiadomości mailowej na adres sklep@fanaberia.com.pl.
 2. Sklep Fanaberia rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpoznanie, Sklep Fanaberia niezwłocznie wezwie Użytkownika reklamującego do jej uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.


§7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022r.
 2. Przesłanie Zdjęć przez Użytkownika odbywa się na zasadach uregulowanych w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Sklepu Fanaberia pod adresem www.fabaneria.com.pl w chwili jego przesłania. Późniejsze zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zdjęcia przesłane wcześniej.
 3. Sklep Fanaberia zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania możliwości przekazywania Zdjęć za pośrednictwem Usługi w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.