Do góry

Klauzula informacyjna w sprawie RODO w sklepie Internetowym www.fanaberia.com.pl

 

W dniu 25 maja 2018 roku w życie weszło w życie nowe europejskie rozporządzenie w przedmiocie ochrony danych (RODO), zastępujące dyrektywę UE z 1995 r. o ochronie danych.

RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.


Administrator
Państwa danych osobowych:

Hubert Różycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HUBERT RÓŻYCKI PHPiU „MEBLE RÓŻYCCY” z siedzibą przy ul. Opoczyńskiej nr 31, 97-330 Sulejów, NIP: 7712366267, REGON: 101101013, adres poczty elektronicznej: info@fanaberia.com.pl, adres do doręczeń: ul. Opoczyńska 31, 97-330 Sulejów.

Z Administratorem można kontaktować się pod adresem e-mail: info@fanaberia.com.pl, pod numerem telefonu: + 48 600 130 685 (opłata jak za połączenie standardowe, według cennika właściwego operatora) lub na adres do doręczeń: ul. Opoczyńska 31, 97-330 Sulejów.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


Cel
przetwarzania:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. Świadczenia usługi elektronicznej (Konto, Formularz Zamówienia, Formularz kontaktowy, Newsletter) oraz podjęcia działań na żądanie przyszłego Kupującego przed zawarciem Umowy Sprzedaży przez czas trwania tej Umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 2. Zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie przyszłego Kupującego przed jej zawarciem przez czas trwania Umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 3. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 4. dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
 5. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych,
 6. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu;
 7. archiwizowania dokumentów, w tym dokumentów rozliczeniowych w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa, przez okresy wskazane przepisami prawa;
 8. dla celów statystycznych, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Sprzedawcę działań co pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności, do czasu, gdy Administrator posiada dodatkową inną podstawę prawną przetwarzania – w razie utraty podstawy, dane ulegają anonimizacji.


Okres przechowywania Państwa danych
:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, w szczególności ksiąg rachunkowych.


Odbiorcy danych
:

Państwa dane możemy przekazywać następującym odbiorcom:

 1. dostawcom usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług portalu, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę Sklepu Internetowego, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz zarządzają infrastrukturą
 2. pozostałym podwykonawcom Administratora, świadczącym usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Administrator,
 3. dostawcom świadczącym usługi księgowe, dostarczającym systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym,
 4. podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi w procesie sprzedażowym, tj. firmy świadczące usługi kurierskie.
 5. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą w Sklepie.

Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy, ale również Kupujących, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.


Prawa, jakie Państwu przysługują
:

 1. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika w Sklepie jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu, w tym do złożenia przez Kupującego Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży) lub skorzystania z Formularza Zamówienia lub formularza kontaktowego.
 2. Każdorazowo zakres wymaganych Danych Osobowych wskazany jest uprzednio w Sklepie, w Regulaminie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem. Niepodanie wymaganych Danych Osobowych może skutkować brakiem możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
  • dostępu do Danych Osobowych, które przechowuje Administrator, w tym np. do otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane;
  • przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, do innego administratora;
  • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeżeli Dane Osobowe są nieprawidłowe) i usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika);
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej Administratorowi, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszego dokumentu.


Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
:

Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce Prywatności i plików Cookies, dostępnej pod adresem www.fanaberia.com.pl


Kontakt w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych:

W sprawach związanych z danymi osobowymi lub ich przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się z nami poprzez:

 • adres e-mail: sklep@fanaberia.com.pl,
 • formularz kontaktowy na stronie www.fanaberia.com.pl