Do góry

Polityka Prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności i plików Cookies Sklepu Internetowego www.fanaberia.com.pl

 

Niniejsza Polityka Prywatności i plików Cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.fanaberia.com.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”), jego podstron, zawieranych Umów Sprzedaży i świadczonych usług elektronicznych oraz zasady i informacje dotyczące stosowanych plików Cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Sklepu (nie jest umową ani regulaminem). Szczegółowa informacja o przetwarzaniu konkretnych danych osobowych jest każdorazowo udostępniana podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

§1. Definicje

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.fanaberia.com.pl, strony internetowej Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.fanaberia.com.pl (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Kupującym, uzyskanych
  w oparciu o aktywność Kupującego w Internecie, jest Hubert Różycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HUBERT RÓŻYCKI PHPiU „MEBLE RÓŻYCCY”, z siedzibą przy ul. Opoczyńskiej 31, 97-330 Sulejów,
  NIP: 7712366267, REGON: 101101013, adres poczty elektronicznej: info@fanaberia.com.pl, adres do doręczeń: ul. Opoczyńska 31, 97-330 Sulejów, zwanym dalej jako „Sklep”, „Sklep Internetowy”, „Administrator”, oraz „Sprzedawca”.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem e-mail: info@fanaberia.com.pl, pod numerem telefonu: + 48 600 130 685 (opłata jak za połączenie standardowe, według cennika właściwego operatora) lub na adres do doręczeń: ul. Opoczyńska 31, 97-330 Sulejów.
 3. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w niniejszej Polityce Prywatności i plików Cookies oraz rozpoczynające się wielką literą (np. „Regulamin”, „Sprzedawca”, „Kupujący”, „Sklep Internetowy”, czy „Umowa Elektroniczna”) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego www.fanaberia.com.pl dostępnym pod adresem: www.fanaberia.com.pl
 4. Poza definicjami wskazanymi w Regulaminie, na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności i plików Cookies, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  • Administrator – Hubert Różycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HUBERT RÓŻYCKI PHPiU „MEBLE RÓŻYCCY” z siedzibą przy ul. Opoczyńskiej nr 31, 97-330 Sulejów, NIP: 7712366267, REGON: 101101013, adres poczty elektronicznej: info@fanaberia.com.pl, adres do doręczeń: ul. Opoczyńska 31, 97-330 Sulejów.
  • Użytkownik – każdy osoba fizyczna, odwiedzająca stronę internetową Sklepu Internetowego, w tym Kupujący, a także kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.
  • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej jako „Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§2. Dane osobowe

 1. Celem Sprzedawcy jest zapewnienie Użytkownikom Sklepu Internetowego ochrony prywatności na najwyższym poziomie, odpowiadającym co najmniej wymogom określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej jako „RODO”), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§3. Zakres i rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Przetwarzaniem danych osobowych jest
  w zasadzie każda czynność na Danych Osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 2. Sklep zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie „Kupującym” lub „Użytkownikiem”.
 3. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Użytkowników:
  • w czasie zawarcia i realizacji Umów Elektronicznych o świadczenie usług elektronicznych (Konto, Koszyk, Newsletter, umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu internetowego www.fanaberia.com.pl, podtrzymywanie sesji Kupującego, dostępu do historii zakupów), na etapie zawierania umów, realizacji umów, rozpatrywania składanych reklamacji. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług oraz zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
  • w czasie zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, w tym na etapie składania Zamówienia, potwierdzania Zamówienia, zawierania Umowy, realizacji Umowy, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, w szczególności, imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami także nazwa firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej, oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu (np. adres IP). Podstawa prawna: niezbędność do wykonania Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w czasie korzystania z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zapytanie.
   Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • podczas złożenia reklamacji, w celu obsługi procesu reklamacyjnego. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa, m.in. art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);
  • podczas złożenia oświadczenia o odstąpienie od umowy.
   Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
   (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);
  • podczas wzięcia udziału w konkursach i akcjach promocyjnych, w celu rozstrzygnięcia konkursu, dostarczenia nagrody.
   Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w czasie korzystania ze Sklepu Internetowego, w celu prezentowania ofert lub promocji (rabatów) dotyczących Produktów lub usług Administratora przeznaczonych dla wszystkich Użytkowników, oceny i analizy aktywności, w celu prezentowania ogólnych ofert, czy akcji promocyjnych dotyczących Produktów lub usług Administratora, w sposób dostosowywany do zainteresowań Użytkownika (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), jak również w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera.
   Podstawa prawna
   : zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • podczas korzystania ze Sklepu Internetowego są pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
   Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług elektronicznych, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług elektronicznych, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
   Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika w Sklepie jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu, w tym do złożenia przez Kupującego Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta, skorzystania z Formularza Zamówienia lub zapisania się do Newslettera.
 5. Każdorazowo zakres wymaganych Danych Osobowych wskazany jest uprzednio w Sklepie, w Regulaminie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem. Niepodanie wymaganych Danych Osobowych może skutkować brakiem możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

§4. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 1. W związku z realizacją podstawowych funkcji Sklepu Internetowego, Administrator udostępnia Dane Osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych oraz obsługi usług elektronicznych oraz Sklepu internetowego.
 2. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sklep Internetowy przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są Dane Osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Sklepu Internetowego co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 3. Sklep Internetowy korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in.:
  • dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług portalu, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę Sklepu Internetowego, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz zarządzają infrastrukturą;
  • dostawcy świadczący usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym,
  • podmioty techniczne realizujące niektóre usługi w procesie sprzedażowym, tj. firmy świadczące usługi kurierskie.
 4. Sklep Internetowy korzysta z dostawców, którzy są odrębnymi administratorami danych osobowych i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Tymi dostawcami są podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych.
 5. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Dane Osobowe (tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) będą przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych Produktów.
 6. W przypadku skierowania żądania Sklep Internetowy udostępnia Dane Osobowe uprawnionym organom państwowym,
  w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 7. Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy, ale również Kupujących, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryny internetowej https://www.facebook.com/ i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.
  Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.
 8. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Sklepem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Sklepu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Sklepu lub do personalizacji zawartości podstron Sklepu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Sklepu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.
  Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.

§5. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres.
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Sklep Internetowy tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sklep Internetowy i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie Umowy, wówczas Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Sklep Internetowy tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania Umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony cel, wówczas Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są przez cały czas aktywności Konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • w przypadku, jeśli przetwarzanie związane jest z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

§6. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników.

§7. Przekazywanie Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

 1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
 2. W przypadku, gdyby Państwa dane zostały przekazane poza EOG, Sklep Internetowy zastosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj.  standardowe klauzule umowne ochrony Danych Osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

§8. Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Na stronie Sklepu używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google.

§9. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą oraz sposób ich realizacji

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
  • dostępu do Danych Osobowych, które przechowuje Administrator, w tym np. do otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane, do uzyskania kopii swoich Danych Osobowych;
   Podstawa prawna
   : art. 15 RODO;
  • przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, do innego administratora;
   Podstawa prawna: art. 20 RODO:
   Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane Osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle Dane Osobowe Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który jest powszechnie używany, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  • żądania sprostowania (np. jeżeli Dane Osobowe są nieprawidłowe), w tym np. do niezwłocznego sprostowania dotyczących jego Danych Osobowych, żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych przykładowo poprzez skierowanie do Administratora prośby na adres poczty elektronicznej wskazanej na wstępie niniejszej Polityki Prywatności;
   Podstawa prawna: art. 16 RODO.
  • do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, w tym, gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia Danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania, gdy Dane Osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego Danych;
   Podstawa prawna: art. 18 RODO.
   Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Sklep nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  • usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, a także gdy Użytkownik wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim Dane Osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
   Podstawa prawna: art. 17 RODO.
   Pomimo żądania usunięcia Danych Osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Sklep może zachować pewne Dane Osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sklep. Dotyczy to w szczególności Danych Osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania roszczeń związanych z korzystaniem z usług Sklepu, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania roszczeń związanych
   z zawartymi Umowami Sprzedaży lub świadczeniem usług.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika);
   Podstawa prawna:
   art. 21 RODO.
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej Administratorowi, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
   Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
   Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Sklepowi, a realizacja tego prawa odnosi skutek niezwłocznie po wycofaniu zgody przez Użytkownika. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sklep może świadczyć jedynie za zgodą Użytkownika.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

§10. Pliki Cookies

 1. W ramach wykonywanych czynności Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia każdej osoby odwiedzającej stronę internetową Sklepu (np. komputerze, tablecie, smartfonie – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Sklep), w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronie Sklepu i podejmuje działania remarketingowe. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią Danych Osobowych (nie pozwalają na identyfikację osoby odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy wypełnianiu Formularza Zamówienia w Sklepie – a tym samym zostać uznane za Dane Osobowe.
 4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony Sklepu w następujących celach:
  • zapamiętywania produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu.
 5. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe wyłącznie na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. Zgoda jest wyrażana przez kliknięcie pola „X” w polu informacyjnym na stronie Sklepu lub poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Sklepu. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania Polityką Prywatności zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na maila: info@fanaberia.com.pl
 7. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 8. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
  • sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Sklepu i kończy jej zamknięciem,
  • trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Sklepem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
  • własne pliki cookies zamieszczane przez Sklep oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Sklepu w celach statystycznych.
 9. W Sklepie wykorzystujemy pliki cookies Google Ads. Google Ads wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci Ads usług takich jak:
  • remarketing,
  • kategorie zainteresowań,
  • podobni odbiorcy,
  • inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
  • kierowanie demograficzne i na lokalizację.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies obowiązuje od dnia 23 listopada 2020 roku.
 2. Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Sklep Internetowy nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu.
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.