Do góry

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Internetowego www.fanaberia.com.pl.

Przejdź do: Załączniki

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zakupu Produktu/Produktów od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego z tym związane i skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców-konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 2. Sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego www.fanaberia.com.pl realizuje Hubert Różycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HUBERT RÓŻYCKI PHPiU „MEBLE RÓŻYCCY”, ul. Opoczyńska nr 31, 97-330 Sulejów, NIP: 7712366267, REGON: 101101013, adres poczty elektronicznej: info@fanaberia.com.pl, adres do doręczeń: ul. Opoczyńska 31, 97-330 Sulejów.
 3. Sklep Internetowy czynny jest 24 godziny na dobę i przez cały ten czas możliwe jest składanie zamówień, z wyłączeniem czasu, w którym wykonywane są prace techniczne, o czym Kupujący są informowani.
 4. Kontakt telefoniczny w sprawie zamówień jest możliwy w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8-16 pod numerem telefonu + 48 600 130 685 (koszt połączenia według cennika Państwa operatora) lub pod adresem e-mail: sklep@fanaberia.com.pl
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktów, przed złożeniem Zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


§2. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, dostępny pod adresem www.fanaberia.com.pl dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca – Hubert Różycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HUBERT RÓŻYCKI PHPiU „MEBLE RÓŻYCCY”, ul. Opoczyńska nr 31, 97-330 Sulejów, NIP: 7712366267, REGON: 101101013,
 3. Kupujący – Konsument i/lub Klient i/lub Przedsiębiorca-Konsument.
 4. Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, posiadającą wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierającą ze Sklepem Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Klient – Kupujący, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Strona – Sprzedawca bądź Kupujący będący stroną Umowy sprzedaży;
 8. Sklep/Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fanaberia.com.pl, w ramach którego za pośrednictwem Internetu sprzedawane są Produkty znajdujące się w jego ofercie.
 9. Sklep stacjonarny – Sklep Sprzedawcy przeznaczony do stacjonarnej obsługi Kupujących, znajdujący się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 63, 97-300 Piotrków Trybunalski.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu/ów oferowanych przez Sprzedawcę.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności oraz miejsca wydania Produktu.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, służący do określenia i modyfikacji przez Kupującego danych dotyczących Zamówienia.
 13. Konto – indywidualne, wirtualne konto Kupującego umożliwiające składanie Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 14. Produkt/Produkty/Towar – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sprzedawcy prezentowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 15. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu. Termin dostawy Produktu do Kupującego uzależniony jest od czasu realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi Dostawy i liczony jest od momentu przyjęcia przesyłki nadanej przez Sprzedawcę, z wyłączeniem odbioru osobistego.
 16. Miejsce wydania Produktu – adres pocztowy lub punktu odbioru wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.
 17. Moment wydania Produktu – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt w posiadanie.
 18. Realizacja Zamówienia – moment nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej zamówiony Produkt. Czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.
 19. Umowa sprzedaży – w przypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Konsumenta to umowa zawierana na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta, zaś w przypadku Klienta to umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 20. Umowa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego umożliwiająca Kupującemu założenie i korzystanie z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 21. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, polegająca na przesyłaniu na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, informacji w formie e-mail, zawierających w szczególności informacje o ofercie Sklepu Internetowego Sprzedawcy, aktualnych promocjach oraz pozostałych informacjach handlowych o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę.


§3. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu/ów dostępnych w Sklepie Internetowym, poprzez złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia (Umowa Elektroniczna).
 2. Usługi elektroniczne świadczone na rzecz Kupującego w zakresie umożliwienia Kupującemu składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają charakter jednorazowy i nieodpłatny. Usługa elektroniczna zostaje zakończona z chwilą zrealizowania Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Kupującego. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży Produktów zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Podstawową formą komunikowania się Stron jest droga elektroniczna, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Kupującego podanego w toku rejestracji Konta lub składania Zamówienia. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym może być dokonana poprzez wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz po zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Regulaminu, a następnie zatwierdzeniu przycisku „Utwórz konto”.
 4. Do zakupu Produktu/ów i zapoznania się z ofertą Sprzedawcy w Sklepie Internetowym nie jest wymagane posiadanie Konta na stronie internetowej Sklepu. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna oraz umożliwia Kupującemu dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia Zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie znajduje się złożone Zamówienie.
 5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą opisana jest szczegółowo w § 4. Regulaminu.
 6. Kupujący składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu na zakup Produktu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń,co poświadcza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przez zakończeniem składania Zamówienia.
 7. Formularz Zamówienia dostępny pod adresem www.fanaberia.com.pl określa dane osobowe wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny. Kupujący nie może skutecznie złożyć Zamówienia bez podania danych wymaganych w Formularzu, o którym mowa powyżej oraz bez poświadczenia akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.


§4. Składanie, przyjmowanie i realizacja Zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty można składać 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, przez stronę internetową Sklepu Internetowego. Złożenie Zamówienia następuje poprzez dokonanie przez Kupującego łącznie wszystkich poniższych kroków:
  • Skompletowanie Zamówienia korzystając z opcji Koszyka poprzez dokonanie wyboru jednego lub kilku pozycji Produktu/ów i kliknięcie opcji „Dodaj do koszyka” widniejącej przy wybranym przez Kupującego Produkcie. Dokonując wyboru Produktu Kupujący określa w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego Towaru, a w razie potrzeby podaje inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia Zamówienia. Jeżeli po skompletowaniu Zamówienia Kupujący chce zakończyć procedurę zakupów i przejść do wypełnienia Formularza Zamówienia i płatności, należy kliknąć ikonę „Koszyka” znajdującą się w prawym górnym rogu Strony Internetowej Sklepu (a następnie kliknąć „Zobacz Koszyk” lub „Zamówienie” znajdujące się w prawnym dolnym rogu Strony Internetowej) albo kliknąć w wyświetloną obok ikony „Koszyka” – cenę Produktu/ów dodanych do Koszyka, a następnie „Przejdź do płatności”.
  • wypełnienie Formularza Zamówienia. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących obligatoryjnych danych dotyczących Kupującego:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres (nazwa ulicy, numer budynku/numer lokalu, kod pocztowy, miasto);
   3. adres email;
   4. numer telefonu;
   5. imię i nazwisko odbiorcy i adres, na który ma być dostarczone Zamówienie, jeżeli zamówiony Produkt/ty ma być dostarczony na inny adres, niż adres Kupującego;Opcjonalnie:
   6. zaznaczenie opcji „Proszę o wystawienie faktury na wyżej podane dane Kupującego” (wybranie tej opcji powoduje konieczność wpisania przez Kupującego dodatkowych danych: „Nazwa firmy” oraz „NIP”).UWAGA: Uzupełnienie przez Kupującego w treści Formularza Zamówienia pól „NIP” oraz „Nazwa firmy” oznacza automatyczne zaznaczenie opcji wystawienia faktury.W przypadku, gdy Kupujący, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, chce otrzymać fakturę dla danego Zamówienia, niezbędne jest wówczas zaznaczenie w Formularzu Zamówienia opcji „Proszę o wystawienie faktury na wyżej podane dane Kupującego”.
   7. zaznaczenie opcji „Proszę o dostarczenie faktury w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przeze mnie w Formularzu Zamówienia, jednocześnie wyrażam zgodę na dostarczenie jej w formie elektronicznej na podany adres e-mail”.Zaznaczenie tej opcji stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej (format PDF), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.W przypadku niezaznaczenia przez Kupującego opcji przesłania faktury w formie elektronicznej, faktura w formie papierowej zostanie dostarczona Kupującemu wraz z dostawą Produktu/ów.
   8. wpisanie kodu rabatowego, a następnie kliknięcie w ikonę „Zatwierdź Kod”,
  • wybór sposobu dostawy;
  • wybór metody płatności;
  • zaakceptowanie wymaganych oświadczeń;
  • zatwierdzenie podsumowania Zamówienia poprzez kliknięcie opcji „Kupuję i płacę”. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Kupującego Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 2. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz zaakceptowaniu wymaganych oświadczeń Kupujący zostaje przekierowany na stronę podmiotu obsługującego system bezpiecznej płatności elektronicznej PayU celem dokonania płatności. Dyspozycję płatności PayU należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Kupujący, który dokonał rejestracji Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego może dokonać złożenia Zamówienia poprzez Konto, po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego Formularza Zamówienia zostaną wprowadzone wszystkie niezbędne dane Kupującego, zaznaczone opcje wyboru i zaakceptowane wymagane oświadczenia. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem złożenia skutecznego Zamówienia.
 5. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedawcę niezwłocznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego wskazany w Formularzu Zamówienia lub podczas rejestracji Konta. W treści wiadomości e-mail Kupujący otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia.
  W przypadku jednoczesnego zaznaczenia opcji, o których mowa w ust. 1 pkt b) podpunkt 6) i 7) powyżej, Sprzedawca przesyła na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail Kupującego fakturę w wersji elektronicznej za realizację Zamówienia.
 6. W wyniku złożenia przez Kupującego Zamówienia i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, na warunkach opisanych w Regulaminie.
 7. Sprzedawca każdorazowo dokumentuje sprzedaż Produktów dostarczając Kupującemu paragon fiskalny lub – na życzenie Kupującego – fakturę.
  Sprzedaż Produktów na rzecz Kupującego będącego przedsiębiorcą, dokumentowana jest wystawioną przez Sprzedawcę fakturą VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  W przypadku zaznaczenia opcji przesłania faktury w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, Kupujący jest uprawniony do zmiany sposobu otrzymania faktury z elektronicznego na papierowy. Po zgłoszeniu w takiej sytuacji przez Kupującego żądania zmiany sposobu dostarczenia faktury na papierowy, faktura zostanie dostarczona na adres do dostawy wskazany w Zamówieniu lub przy rejestracji Konta.Zgłoszenie żądania zmiany sposobu dostarczenia faktury należy dostarczyć w formie pisemnej na adres:
  Hubert Różycki PHPiU „Meble Różyccy”,
  ul. Opoczyńska 31, 97-330 Sulejów,
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@fanaberia.com.pl
 8. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Kupującego.
 9. Wszystkie Produkty przedstawiane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są Produktami dostępnymi.
  W przypadku jednak, gdy w wyjątkowych przypadkach zrealizowanie Zamówienia nie będzie możliwe, np. z powodu jednoczesnego złożenia Zamówienia na dany Produkt przez wielu Kupujących, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Kupującego przesyłając na podany adres e-mail informację i zaproponuje inny sposób realizacji zamówienia (np. realizacja Zamówienia w zakresie dostępnej ilości/partii/części, anulowanie całości Zamówienia, itp.).
  W przypadku braku akceptacji zaproponowanego innego sposobu realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie potraktowane jako niebyłe, a żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu braku realizacji Zamówienia.
  Jeżeli okazałoby się, że Kupujący dokonał już zapłaty, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej – zwrot następuje na rachunek karty użytej do płatności.


§5. Wymogi techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne jest posiadanie przez Kupującego dostępu do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.


§6. Cena

 1. Wszystkie ceny Produktów prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są podane w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Cena Produktu nie zawiera kosztu dostawy Produktu na wskazany przez Kupującego adres dostawy
 3. Koszty dostawy Produktu podawane są w Sklepie Internetowym w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia.
 4. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, na którą składa się cena Produktu oraz koszty dostawy, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Kupującego Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia stanowi całkowite koszty, które Kupujący zobowiązany będzie uiścić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu/ów.
 5. Cena Produktu wskazana podczas złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest ceną wiążącą Kupującego i Sprzedawcę.
 6. Ceny Produktów będących w ofercie Sklepu Internetowego Sprzedawcy mogą ulegać zmianie, ale zmiana ta nie ma zastosowania do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny.


§7. Metody płatności

 1. Kupujący przy składaniu Zamówienia akceptuje sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia Produktu wyłącznie przed odbiorem zamówionego Produktu/ów (Przedpłata).
 2. Przy składaniu Zamówienia Kupujący może opłacić Zamówienie za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU w następujących formach:
  • szybki przelew elektroniczny;
  • płatność online kartą płatniczą Visa, MasterCard, Maestro.
 3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą, o których mowa w ust. 2 realizowane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl.
 4. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU.pl – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.


§8. Dostawa

 1. Produkty zamówione w Sklepie Internetowym mogą zostać dostarczone wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby Dostawy Zamówienia:
  • przesyłka kurierska;
  • paczkomaty InPost; Lista dostępnych punktów odbioru dostępna jest pod adresem: https://inpost.pl/znajdz-paczkomat;
  • Odbiór osobisty w siedzibie firmy znajdującej się pod adresem: ul. Opoczyńska 31, 97-330 Sulejów.
 3. Realizacja dostawy zamówionego Produktu/ów, z wyjątkiem odbioru osobistego wskazanego w pkt c), następuje według zaznaczonego przez Kupującego sposobu Dostawy na wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia adres dostawy lub wybrany przez Kupującego punkt odbioru przesyłki.
 4. Zamówienie realizowane jest przez Sprzedawcę w terminie do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy, względnie w przypadku płatności kartą płatniczą – od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji. Przesyłki nadawane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przez realizację Zamówienia przyjmuje się moment nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Zamówienie u podmiotu realizującego Dostawę bądź wydanie Kupującemu Produktu/ów w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin realizacji Zamówienia określony powyżej może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail, wskazując nowy termin realizacji Zamówienia.
 5. Na okres Realizacji Zamówienia i Dostawę składają się: czas Realizacji Zamówienia (kompletowanie zamówionych Produktów, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie Produktu/ów, przygotowanie Produktu/ów do wysyłki, nadanie przesyłki) oraz czas Dostawy przesyłki przez firmę kurierską lub za pośrednictwem paczkomatów InPost. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówione przez Kupującego Produkty zostały dostarczone za pośrednictwem przesyłek kurierskich oraz paczkomatów InPost w możliwie najkrótszym terminie, jednak czas dostawy za pośrednictwem tych sposobów dostawy uzależniony jest od planów logistycznych firm zajmujących się dostarczaniem przesyłki. Okres ten wynosić może łącznie do 30 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia Zamówienia, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu płatniczego PayU.
 6. W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru sposobu dostawy oznaczonej jako „przesyłka kurierska” Sprzedawca dostarczy zamówiony Produkt na wskazany przez Kupującego adres dostawy za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje Sprzedawca, wskazanych w trakcie dokonywanego Zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronach internetowych firm kurierskich realizujących dostawę.
 7. W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru sposobu dostawy oznaczonej jako „Paczkomaty InPost” Sprzedawca dostarczy zamówiony Produkt do wybranego przez Kupującego punktu odbioru (paczkomatu) za pośrednictwem firmy InPost.
 8. Kupujący ma prawo do odbioru osobistego zamówionego Produktu. Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w dni robocze, w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego, po uzyskaniu informacji od Sprzedawcy o gotowości Towaru do odbioru, którą Sprzedawca przekaże Kupującemu w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia, na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej podany podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta.
 9. Sklep Internetowy sugeruje Kupującemu, aby rozpakował Produkt/ty w obecności kuriera i sprawdził, czy Towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Kupujący ma prawo spisać wraz z osobą dostarczającą przesyłkę właściwy protokół.


§9. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Kupujących odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych (rękojmia za wady).
 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady Produktu, Kupujący ma prawo zgłosić reklamację, na przykład na piśmie na adres:
  Hubert Różycki PHPiU „Meble Różyccy”,
  ul. Opoczyńska 31, 97-330 Sulejów z dopiskiem „Reklamacja”,
  lub w drodze elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@fanaberia.com.pl
 3. Zaleca się podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego w szczególności:
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,
  • adres do korespondencji zgłaszającego reklamację,
  • adres poczty elektronicznej, w przypadku, gdy zgodnie z wolą Kupującego odpowiedź na reklamację ma zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • rodzaj reklamowanego Produktu,
  • opis problemu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady stwierdzonej przez Kupującego,
  • numer zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy,
  • żądania Kupującego wobec Sprzedawcy związanego ze stwierdzoną nieprawidłowością,
  • preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji,
  • dowód zakupu Produktu, na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. Reklamacja może być zgłoszona przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego w Zakładce „Reklamacje”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Treść zgłoszenia reklamacyjnego zamieszczona w ust. 3 stanowi jedynie przykład, z którego Kupujący nie musi skorzystać. Nieuwzględnienie zalecanej w ust. 3 treści zgłoszenia reklamacyjnego nie wypływa na skuteczność złożenia reklamacji. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne wymaga uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do Kupującego z prośbą o jego uzupełnienie.
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia przesyłając stosowną informację za pomocą środka komunikacji wskazanego przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku nieuznania reklamacji, Towar zostanie odesłany Kupującemu wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie wymieni reklamowany Produkt na wolny od wad albo usunie wadę. Niezależnie od powyższego, Kupujący zachowuje prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Kupującemu należność za reklamowany towar, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Kupujący składający reklamację zobowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy:
  Hubert Różycki PHPiU „Meble Różyccy”,
  ul. Opoczyńska 31, 97-330 Sulejów.
  W przypadku Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.


§10. Odstąpienie Konsumenta od umowy (w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych na prawach konsumenta dotyczy umów sprzedaży zawartych od 1 stycznia 2021 r.)

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, a od 1 stycznia 2021 r. także Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez podawania kosztów (z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta weszła w posiadanie Produktu. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od umowy, w całości lub w części, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez przesłanie pisma pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@fanaberia.com.pl lub pocztą tradycyjną wraz ze zwracanym Towarem na adres Hubert Różycki PHPiU „Meble Różyccy”, ul. Opoczyńska 31, 97-330 Sulejów z dopiskiem „Odstąpienie”. Oświadczenie można złożyć na formularzu Zwrotu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Formularz odstąpienia od umowy załączany jest w wersji papierowej do przesyłki zawierającej Zamówienie. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie do Sprzedawcy informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrotu Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkich otrzymanych od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta, do chwili otrzymania towaru od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej – zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego użytej do płatności. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 5. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem 14-dniowego terminu na adres Hubert Różycki PHPiU „Meble Różyccy”, ul. Opoczyńska 31, 97-330 Sulejów. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 6. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenta albo służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę do realizacji, oferta przestaje wiązać.

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
  https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  Europejska platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 4. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego pod adresem www.konsument.gov.pl.
 5. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.
 6. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta ani Przedsiębiorcy-Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:
  • które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 3851 – art. 3853 k.c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,
  • które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.


§12. Newsletter

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną nieodpłatną usługę Newsletter.
 2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę.
 3. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach oraz powiadomienia o promocjach. Newsletter wysłany jest wyłącznie do Kupujących, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji i wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 4. Kupujący może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z otrzymywania Newslettera, przesyłając Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o rezygnacji z Newslettera.


§13. Dane teleadresowe Sklepu

 1. Adres Sprzedawcy do korespondencji:
  Hubert Różycki PHPiU „Meble Różyccy,
  ul. Opoczyńska 31, 97-330 Sulejów.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@fanaberia.com.pl
 3. Numer telefonu: + 48 600 130 685.


§14. Ochrona danych osobowych i pliki Cookies

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca, tj. Hubert Różycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HUBERT RÓŻYCKI PHPiU „MEBLE RÓŻYCCY”, ul. Opoczyńska nr 31, 97-330 Sulejów, NIP: 7712366267, REGON: 101101013, adres poczty elektronicznej: info@fanaberia.com.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu pod adresem: www.fanaberia.com.pl w Zakładce „Polityka Prywatności”.


§15. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. i dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.fanaberia.com.pl w Zakładce „Regulamin”.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.fanaberia.com.pl Do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Kupującego, posiadającego zarejestrowane Konto na stronie Sklepu Internetowego, chyba, że w przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Kupujący złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Elektronicznej w zakresie usługi Konta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Informacje o Produktach oferowanych w Sklepie Internetowym, w tym reklamy, cenniki, opisy, parametry Produktów i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. Ceny Produktów podane na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 344) oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Dla Umów Sprzedaży zawartych z Konsumentami, a od 1 stycznia 2021 r. także z Przedsiębiorcami-Konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 287); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Umowy zawierane poprzez Sklep podlegają prawu polskiemu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego,
Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,
Załącznik nr 3 – Wzór formularza odstąpienia od umowy